úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Brněnský drak - zvláštní ustanovení

Náhled

1
Kapitola I – Všeobecný program podniku
Vzhledem k charakteru trati se podnik jede jako dvojzávod v průběhu jednoho
dne:
Uzávěrka přihlášek 12.3.2004
Zahájení tisk.střediska a
Akreditace medií 27.3.2004 16.00 hod.
První zasedání sport. komisařů 27.3.2004 19.00 hod.
Administrativní přejímka 27.3.2004 16.30-21.00 hod.
Technická přejímka 27.3.2004 17.00-22.00 hod.
mimořádná přejímka! 28.3.2004 07.00-08.00 hod.
Rozprava s jezdci 28.3.2004 08.30 hod
Trénink 1.závodu 28.3.2004 09.00-10.30 hod.
1. závod 10.45-12.30 hod.
Vyvěšení předběžných výsledků 1. závodu 13.00 hod
Trénink 2. závodu 28.3.2004 14.30-16.00 hod.
2. závod 28.3.2004 16.00-17.30 hod.
Vyvěšení předběžných výsledků 2.závodu 18.00 hod
Vyhlášení výsledků za oba závody 28.3.2004 18.30 hod
Kapitola II. – Organizace
Článek 1. Pořadatel
Z pověření FAS AČR je pořadatelem firma Jiří Mičánek – Motorsport, Na Šípu 1,
664 81 Ostrovačice.
Článek 2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci
2.1. – Organizační výbor
Předseda organizačního výboru Jiří Mičánek
Členové: Ganka Mičánková
Václav Janek
Ing. Miroslav Janák
2.2. - Adresa sekretariátu závodu:
Jiří Mičánek - Motorsport
Na Šípu 1
664 81 Ostrovačice
tel. 546427282-3
fax. 546427 284
e-mail: micanek@mboxr.cz, info@micanekmotorsport.cz,
2
2.3. - Činovníci
Ředitelství závodu:
Ředitel : Václav Janek
Zástupce ředitele a činovník
pro styk se soutěžícími : Ing. Vojtěch Svoboda
Tajemník závodu : Ing. Miroslav Janák
Sekretariát : Jana Božková
Delegovaní činovníci:
Hlavní sportovní komisař : Jiří Malý
Sportovní komisař : Ing. Adolf Fešárek, Mgr. Tomáš Kunc
Hlavní technický komisař : Ing. Jiří Sychra
Technický komisař : Vlastimil Dřímal, Josef Maté, Pavel Malý
Hlavní časoměřič : Ing. Jan Čevona (Conel)
Hlavní lékař : MUDr. Ivo Dedek
Článek 3. Oficiální umístění vývěsková tabule
Veškerá oznámení, rozhodnutí a výsledky budou zveřejňovány na oficiální
vývěskové tabuli, která bude umístěna u boxu A v záboxovém prostoru.
Kapitola III. – Všeobecná ustanovení
Článek 4. Všeobecně
Tento sportovní podnik je národním závodem automobilů do vrchu a je
započítáván do mistrovství ČR ZAV 2004 a České Trofeje 2004. Je uspořádán
podle těchto sportovních řádů a předpisů.
- Mezinárodní sportovní řády FIA
- Národní sportovní řády 2004 FAS AČR
- Standardní propozice ZAV 2004
- Zvláštní ustanovení tohoto závodu
Článek 5. Trať
Trať závodu tvoří část speciálního závodního okruhu Automotodromu Brno -
Masarykova okruhu. Jede se v protisměru okruhového provozu, tj. v protisměru
hodinových ručiček.
- délka tratě 2435 m
- šířka tratě 15 m
- stoupání max. 5,9o
- výškový rozdíl 73,63 m
3
Článek 6. Přijaté vozy
6.1. M ČR je vypsáno v absolutní klasifikaci pro skupiny vozidel A, N,
SP, M, E a NF.
6.2. Vozy budou v jednotlivých závodech rozděleny do následujících
skupin a objemových tříd:
- skupina N : do 1400 cm3, od 1401 cm3 do 2000 cm3, nad 2000 cm3
- skupina A : do 1400 cm3, od 1401 cm3 do 2000 cm3, nad 2000 cm3
- skupina SP : Super Production
- skupina M : do 1400 cm3, od 1401 do 1600 cm3, od 1601 do 2000
cm3, nad 2000 cm3
- skupina NF : NF do 1400 cm3
- skupina E : do 1600 cm3, od 1601 do 2000 cm3, nad 2000 cm3
- skupina C : CN do 3000 cm3 podle FIA 2003, CN do 3000 cm3 podle
FIA 2004, sportovní vozy
6.3. Závodu se mohou zúčastnit i historické automobily skupin
HA-K1, HA-K2, HA-K3
Článek 7. Vybavení vozů
Viz Standardní propozice.
Článek 8. Bezpečnostní vybavení pro jezdce
Viz Standardní propozice.
Svoz vozidel není organizován. Jezdci po projetí cílem pokračují v jízdě po
trati a budou pořadatelem navedeni zpět do PZS.
Článek 9. Přijatí soutěžící a jezdci
Závodu se mohou zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní a
mezinárodní licencí vydanou FAS AČR. Dále se mohou zúčastnit i jezdci s
cizí licencí, pokud jsou občany ČR a splňují i ostatní zbývající podmínky pro
účast v Mistrovství ČR – viz Standardní propozice.
Článek 10. Přihlášky
Přihlášky jsou přijímány na adrese sekretariátu závodu.
Uzávěrka přihlášek je 12.3.2004 ve 24.00 hod
Přihlášky zaslané faxem nebo e-mailem musí být potvrzeny písemně
nejpozději při zahájení administrativní přejímky.
4
Článek 11. Vklad
Vklad za každé vozidlo pro jeden závod s povinnou reklamou pořadatele je
2500,- Kč. Pro historické automobily je vklad 1500,- Kč.
V případě odmítnutí povinné reklamy se vklad zvyšuje na dvojnásobek.
Článek 12. Odpovědnost a pojištění
Každý jezdec je povinen si sjednat své osobní úrazové pojištění a na
vyžádání pořadatele je předložit při administrativní přejímce. Dále je
povinen mít sjednanou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škody způsobené provozem motorového vozidla třetím osobám vč.
připojištění pro jízdu na uzavřených tratích. Každý účastník jede na svou
odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím
jezdcům, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám
způsobeným osobám a na věcech.
Pořadatel je pojištěn pojistnou smlouvou č. 71002746778 pro pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojištovny Kooperativa.
Kapitola IV – Povinnosti účastníků
Článek 13. Startovní čísla
Stálá startovní čísla byla přidělena ve Standardních propozicích, ostatní
čísla přidělí tajemník závodu. Závodníci si mohou dohodnout přidělení
startovního čísla telefonicky, faxem nebo e-mailem na sekretariátu závodu.
Článek 14. Umístění na startu
Každý jezdec je povinen dodržet čas svého startu a včas zaujmout místo
v předstartovním prostoru podle časového harmonogramu a pokynů
pořadatele. V případě, že nebude k dispozici ve stanovený čas, nebude
připuštěn ke startu.
Článek 15. Reklama
Pořadatel předpokládá povinnou reklamu. Reklama bude umístěna pod
nebo nad levým startovním číslem, u formulí na viditelném místě na levé
straně vozu. V případě odmítnutí povinné reklamy se vklad zvyšuje na
dvojnásobek.
Článek 16. Signalizace, chování na trati
Viz Standardní propozice.
5
Kapitola V – Administrativní a technická přejímka
Č
lánek 17. Administrativní přejímka
Administrativní přejímka se koná v budově technické přejímky
Automotodromu Brno dle časového harmonogramu dne 27.3.2004.
Administrativní přejímka je společná pro dopolední a odpolední závod.
Vzhledem k tomu, že na Automotodromu probíhá dne 27.3.2004 zahájení
závodní sezóny Motojaro 2004 bude pro jezdce zpřístupněno PZS až po
ukončení této akce v 17.00 hod.
Článek 18. Technická přejímka
Technická přejímka se koná v budově technické přejímky a bude probíhat
dne 27.3.2004 v době od 17.00 do 22.00 hod a 28.3.2004 v době od 7.00
do 8.00 hod. Přejímka dne 28.3.2002 je považována za mimořádnou. O
jejím povolení rozhodne ředitel závodu na základě žádosti soutěžícího
se zdůvodněním, proč se soutěžící nemohl zúčastnit přejímky 27.3.2004.
Článek 19. Ředitelství závodu a tiskové středisko.
Ředitelství závodu bude v místnosti jury v řídící věži. Tiskové informace
v tiskovém středisku AMD.
Kapitola VI – Průběh sportovního podniku
Článek 20. Start, cíl, měření času
Příjezd vozidel ke startu je z prostoru PZS do prostoru před boxy a odtud
v protisměru na trať okruhu a ke startu ZAV (v protisměru okruhového
provozu). Po ukončení jízdy pokračují vozy dále po trati a budou
pořadatelem usměrněny do PZS.
Článek 21. Tréninky
Trénink se koná na trati závodu dle časového harmonogramu. Je zakázáno
trénovat mimo čas oficiálních tréninků.
Pro kvalifikaci do závodu je třeba dokončení alespoň jedné tréninkové
jízdy.
6
Článek 22. Závod
22.1 Jízdy závodu se konají dle časového harmonogramu viz Kapitola I.
22.2 Sportovní podnik obsahuje dva samostatné závody, každý závod
má dvě jízdy.
22.3 Za startujícího se považuje každý jezdec, který absolvuje
předepsaný trénink a dojede silou motoru do prostoru mezi
přípravnou a startovní čárou na start 1. závodní jízdy.
22.4 Za odstartovaného se považuje jezdec, který spustí časomíru.
22.5 Nahřívání pneumatik je povoleno pouze mimo trať Masarykova
okruhu. V prostoru od výjezdu z boxů ke startu závodu je
nahřívání pneumatik zakázáno.
Kapitola VII – Uzavřené parkoviště, závěrečná kontrola.
Č
lánek 23. Uzavřené parkoviště
Uzavřené parkoviště bude v prostoru PZS Automotodromu Brno - PZS č. 3.
Po skončení každého závodu budou všechny vozy navedeny do uzavřeného
parkoviště, které bude otevřeno po vydání rozhodnutí ředitele závodu.
Článek 24. Závěrečná kontrola
Zvláštní kontroly a závěrečná kontrola se konají v budově technické přejímky.
Kapitola VIII – Klasifikace, protesty, odvolání
Článek 26. Klasifikace
Jsou sestavovány následující klasifikace
- absolutní pořadí
- klasifikace podle skupin – viz článek 6.1
- klasifikace podle objemových tříd – viz článek 6.2
Hodnocení závodu viz NSŘ 2004, kapitola G, čl. 1.3, čl.2, čl.3
Klasifikace bude sestavena pro 1. a 2. závod samostatně
Kapitola IX – Ceny a poháry, předání cen
Článek 29. Ceny a poháry
Na základě sestavené klasifikace budou vyhlášeny výsledky dle článku 26.
7
V případě, že startovalo nejméně 6 jezdců ve skupině a objemové třídě
budou vyhlašována první tři místa. V případě menšího počtu bude
vyhlášeno pouze první místo. Vyhlášení jezdci obdrží pohár.
Věcné ceny budou předány dle specifikace sponzorů.
Článek 30. Předání cen
Předání cen se bude konat 28.3.2004 v 18.30 hod.v prostoru stupňů vítězů
Masarykova okruhu.
Kapitola X – Zvláštní ustanovení
Č
lánek 31. Parkoviště závodních strojů
Parkoviště závodních strojů se nachází v záboxovém prostoru a na
parkovišti PZS č.2 Automotodromu Brno. Vjezd a umístění vozů dle pokynů
pořadatelů je možný v sobotu 27.3.2004 od 17.00 hod.
V případě zájmu si mohou jezdci pronajmout boxy. Umístění v boxech
bude považováno za umístění v parkovišti závodních strojů. Pronájem boxů
bude umožněn za poplatek při administrativní přejímce.
Jiří Mičánek Václav Janek
předseda organizačního výboru ředitel závodu
Brno 10.února 2004
Schvalovací doložka
Tato zvláštní ustanovení byla schválena FAS AČR
dne : 05.03.2004
pod číslem : 020/04
8
100 let AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY
9
10
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Mistrovství České republiky v závodech
automobilů do vrchu 2004
Brněnský drak
2004
Automotodrom Brno
28.března 2004

Literatura, odkazy, zdroje

Děkujeme pořadatelům za poskytnuté informace

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 18.03.2004
Přečteno: 4495 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist